FillPoly

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Nakreslí a vyplní mnohoúhelník, přičemž použije snímací převaděč (scan converter).

Deklarace
procedure FillPoly(NumPoints: Word; var PolyPoints);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
PolyPoints je parametr bez typu, který obsahuje souřadnice všech průsečíků v mnohoúhelníku. NumPoints určuje počet souřadnic v PolyPoints. Každá souřadnice sestává z dvou slov - z hodnoty X a hodnoty Y. FillPoly vypočítá všechny horizontální průsečíky a pak vyplní mnohoúhelník aktuálním vyplňovacím stylem a barvou, definovanými pomocí SetFillStyle a SetFileColor. Obrys mnohoúhelníka se nakreslí čárou aktuálního stylu a barvy, tak jak je nastavila procedura SetLineStyle.
Pokud během vyplňování mnohoúhelníka dojde k chybě, vrátí funkce GraphResult hodnotu grNoScanMem.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
DrawPoly
GetFillSettings
GetLineSettings
GraphResult
SetFillPattern
SetFillStyle
SetLineStyle


Vzorový příklad

{FillPoly.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru FillPoly.}
uses Graph;
const
 Triangle: array[1..3] of PointType = ((X: 50; Y: 100),
  (X: 100; Y: 100), (X: 150; Y: 150));
var Gd, Gm: Integer;
begin
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, ' ');
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 FillPoly(SizeOf(Triangle) div SizeOf(PointType), Triangle);
 Readln;
 CloseGraph;
end.